فصلنامه علمی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پیرو همکاری های انجمن با دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی برای انتشار فصلنامه های علمی، ششمین همکاری، فیمابین انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران با پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس برای انتشار فصلنامه علمی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) صورت پذیرفت.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | صفحه‌ی بعدی