اساسنامه انجمن مشتمل بر 6 فصل شامل: 1- کلیات و اهداف؛ 2- وظایف و فعالیت‌‏ها؛ 3- انواع و شرایط عضویت؛ 4- ارکان انجمن؛ 5- گروه‌‏های علمی انجمن؛ 6- بودجه و موارد متفرقه می‌‏باشد. 
اساسنامه انجمن در بهار سال 1389 به تصویب اعضای هیئت مؤسس رسید و در تاریخ 1395/12/19 در مجمع فوق‌‏العاده پس از تصویب اصلاحاتی در اساسنامه، به امضای اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه برگزاری مجمع رسید.