دکتر محمدصادق مفتح

مهندس سیدحسین پاریاب

دکتر احمد عبداله ‏زاده

دکتر عباس معمارنژاد

دکتر عباس آسوشه

دکتر امیرحسین مزینی

مهندس فاطمه شعبان نژاد

دکتر محمدامین طاهرخانی

یک نفر از اتاق بازرگانی

یک نفر از شورای عالی فضای مجازی کشور

شایان ذکر است که به این جمع، 4 نفر از متخصصین حوزه تجارت الکترونیکی اضافه خواهد شد.