دکتر محمدصادق مفتح

مهندس سیدحسین پاریاب

دکتر احمد عبداله ‏زاده

دکتر عباس معمارنژاد

دکتر عباس آسوشه

دکتر فرهاد دژپسند

دکتر محمد آقایی

دکتر محمدامین طاهرخانی

یک نفر از اتاق بازرگانی

یک نفر از شورای عالی فضای مجازی کشور

شایان ذکر است که به این جمع، 4 نفر از متخصصین حوزه تجارت الکترونیکی اضافه خواهد شد.