دکتر محمدصادق مفتح

رییس هیئت مدیره

دکتر محمدصادق مفتح

رییس هیئت مدیره
دکتر محمدصادق مفتح

دکتر عباس معمارنژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر عباس معمارنژاد

نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر عباس معمارنژاد

دکتر سیدحسین پاریاب

عضو هیئت مدیره و دبیرکل

دکتر سیدحسین پاریاب

عضو هیئت مدیره و دبیرکل
دکتر سیدحسین پاریاب

دکتر محمدمراد بیات

عضو هیئت مدیره

دکتر محمدمراد بیات

عضو هیئت مدیره
دکتر محمدمراد بیات

دکتر امیرحسین مزینی

عضو هیئت مدیره

دکتر امیرحسین مزینی

عضو هیئت مدیره
دکتر امیرحسین مزینی

دکتر نیلوفر مرادحاصل

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

دکتر نیلوفر مرادحاصل

عضو علی‌البدل هیئت مدیره
دکتر نیلوفر مرادحاصل

مهندس فاطمه شعبان نژاد

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

مهندس فاطمه شعبان نژاد

عضو علی‌البدل هیئت مدیره
مهندس فاطمه شعبان نژاد

دکتر سعید شفیعی

بازرس قانونی

دکتر سعید شفیعی

بازرس قانونی
دکتر سعید شفیعی

دکتر حمیده توکلیان فراهانی

بازرس علی البدل

دکتر حمیده توکلیان فراهانی

بازرس علی البدل
دکتر حمیده توکلیان فراهانی