دکتر محمدصادق مفتح

رییس هیئت مدیره

دکتر محمدصادق مفتح

رییس هیئت مدیره
دکتر محمدصادق مفتح

دکتر عباس معمارنژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر عباس معمارنژاد

نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر عباس معمارنژاد

مهندس سیدحسین پاریاب

عضو هیئت مدیره و دبیرکل

مهندس سیدحسین پاریاب

عضو هیئت مدیره و دبیرکل
مهندس سیدحسین پاریاب

دکتر محسن فلاح

عضو هیئت مدیره

دکتر محسن فلاح

عضو هیئت مدیره
دکتر محسن فلاح

دکتر امیرحسین مزینی

عضو هیئت مدیره

دکتر امیرحسین مزینی

عضو هیئت مدیره
دکتر امیرحسین مزینی

دکتر نیلوفر مرادحاصل

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

دکتر نیلوفر مرادحاصل

عضو علی‌البدل هیئت مدیره
دکتر نیلوفر مرادحاصل

دکتر سیدمهدی سادات‌رسول

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

دکتر سیدمهدی سادات‌رسول

عضو علی‌البدل هیئت مدیره
دکتر سیدمهدی سادات‌رسول

دکتر سعید شفیعی

بازرس قانونی

دکتر سعید شفیعی

بازرس قانونی
دکتر سعید شفیعی