موضوع مقطع تحصیلی
1 ارائه روشی برای شناسایی کلاهبرداری کارت اعتباری با استفاده از تکنیک های داده کاوی کارشناسی ارشد
2 بررسی راهکارهای اجرایی سیستم مدیریت دانش در صنعت پخش (مورد مطالعه: شرکت طلوع پخش آفتاب) کارشناسی ارشد
3 ارزیابی رتبه بندی شرکت ها با رویکرد (TOPSIS-AHP) فازی کارشناسی ارشد
4 شناسایی همتاهای آلوده کننده در سیستم های همتا به همتا با استفاده از راهکار مبتنی بر شهرت کارشناسی ارشد
5 حفظ بهره وری ارتباطات M2M بر بستر شبکه LTE با تخمین بار درون سیستم کارشناسی ارشد
6 مدیریت آگاه به کیفیت سرویس تصادفی ارتباطات M2M در شبکه LTE کارشناسی ارشد
7 ارائه یک راهکار مشارکتی و مبتنی بر یادگیری تقویتی برای خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد
8 زمانبندی ارتباطات M2M بر بستر شبکه LTE مبتنی بر خوشه بندی تطبیقی کارشناسی ارشد
9 بهبود عملکرد مسیریابی در شبکه های بی سیم مش با استفاده از تخصیص منابع کارشناسی ارشد
10 بهبود گذرگاهی شبکه با استفاده از روش مسیریابی چند راهه کارشناسی ارشد
11 بهبود تخصیص منابع و زمانبندی ارسال داده در شبکه های پوششی نظیر- به- نظیر کارشناسی ارشد
12 توسعه سیستم ارزیابی نگرش مشتریان با رویکرد کاوش نظرات آنلاین و شبکه مشتریان دکتری
13 امنیت در شبکه های رادیوشناختی دکتری
14 توافق سطح خدمت در اینترنت اشیاء با مدل چند حسگری – چند ابری کارشناسی ارشد
15 مدیریت منابع مبتنی بر خوشه بندی در اینترنت وسایل نقلیه کارشناسی ارشد
16 تشخیص حملات انکار خدمت توزیعی در اینترنت اشیاء کارشناسی ارشد
17 طراحی یک روش مقاوم مکان یابی داخلی RF برای شبکه های حس گر بی سیم کارشناسی ارشد
18 طراحی یک روش محافظت مسیر مبتنی بر قطعه بندی در شبکه های نوری کشسان کارشناسی ارشد
19 بررسی عوامل موثر بر تمایل به پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه براساس تئوری هنجار اجتماعی؛ مطالعه موردی کاربران تلفن همراه در مشهد کارشناسی ارشد
20 توسعه مدل بهینه سازی انتشار در شبکه های اجتماعی از طریق قیمت گذاری محصول یا خدمت دکتری
21 ارائه مدلی برای پذیرش شبکه های اجتماعی در مدیریت ارتباط با مشتریان با توجه به شرایط ایران کارشناسی ارشد
22 طراحی الگوی پیش بینی رفتار اجتماعات در راستای بهبود مدیریت شبکه های اجتماعی برخط و ناهمگن با ملاحظه همپوشانی و پویایی دکتری
23 ارائه روشی برای توزیع بار در شبکه های کامپیوتری مبتنی بر نرم افزار کارشناسی ارشد
24 طراحی سیستم توصیه گر ترکیبی با رویکرد ارزش طول عمر مشتری کارشناسی ارشد
25 بهبود بهره وری منابع و ارتباطات انبوه M2M بر بستر شبکه LTE/LTE-A دکتری
26 ارائه مدل بازاریابی ویروسی با استفاده از تئوری گراف کارشناسی ارشد
27 کشف روابط مفهومی در متون حدیث با بهره گیری از فنون متن کاوی کارشناسی ارشد
28 ارائه روشی نوین برای مقابله با حملات DDOS در محاسبات ابری کارشناسی ارشد
29 کاهش خستگی کاربر در الگوریتم های تکاملی برای طراحی مشتری محور محصول، با پیشگیری از تولید طرح های کاندید نامناسب کارشناسی ارشد
30 طراحی مدل سنجش سطح دانش شرکت های تولیدکننده نرم افزار کارشناسی ارشد
31 ارائه روشی جدید برای تشخیص سوءاستفاده در شبکه های تقویت کننده اینترنت اشیاء کارشناسی ارشد
32 توزیع بار اشیاء مجازی در ابر با استفاده از روش بخش بندی ابر کارشناسی ارشد
33 زمان بندی وظایف در ارتباطات ماشین به ماشین با استفاده از الگوریتم بسته بندی کارشناسی ارشد
34 زمان بندی آگاه به تاخیر در ارتباطات ماشین به ماشین بر بستر شبکه های سلولی LTE کارشناسی ارشد
35 تامین کیفیت سرویس در شبکه  توزیع شده SDN کارشناسی ارشد
36 پوشش آگاه به هزینه در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگون کارشناسی ارشد
37 مدیریت ازدحام با استفاده از مهندسی ترافیک در شبکه های فراهم کننده خدمت مبتنی بر نرم افزار کارشناسی ارشد
38 تجدید انرژی شبکه های حسگر تجدید پذیر بی سیم با استفاده از یک روش برخط توزیع شده کارشناسی ارشد
39 تخصیص متعادل کاربران در شبکه های ناهمگون با دسترسی رادیویی ابری با قابلیت برداشت انرژی کارشناسی ارشد
40 تشخیص قطع سلول در شبکه های خوددرمان ناهمگون با تحلیل اطلاعات کلیدی کارایی اجزای شبکه کارشناسی ارشد
41 طراحی معماری امن برای اینترنت اشیاء بر اساس SDN کارشناسی ارشد
42 بهبود کیفیت خدمات در اینترنت اشیاء با رویکرد تکنیک های مسیریابی کارشناسی ارشد
43 بهبود بازدهی با فعال سازی سلول و تخصیص کاربر به صورت پویا در شبکه های ناهمگون با دسترسی رادیویی ابری کارشناسی ارشد
44 بهبود کیفیت سرویس در انتقال صدا روی اینترنت در شبکه های نرم افزار محور کارشناسی ارشد
45 سیستم‌ها و راهکارهای حمل و نقل هوشمند کارشناسی ارشد
46 ارائه مدلی برای ارزیابی کاربران رسانه‌های اجتماعی - سایت‌های نقد و بررسی محصولات دکترا
47 مدیریت منابع رادیویی در شبکه‌های ناهمگون هماهنگ شده با دسترسی رادیویی دکترا
48 ارائه مدلی برای پیش‌بینی ارزش طول عمر مشتری با استفاده از زنجیره مارکوف فازی دکترا
49 استفاده از شبکه‌های حسگر بی‌سیم (WSN) و کاربرد آن در بهداشت و درمان در فضای ابر دکترا
50 پیش‌بینی سکته قلبی با استفاده از اینترنت اشیاء کارشناسی ارشد