عضو محترم انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران،

لطفاً فرم وکالتنامه‌ی مجمع عمومی را از آدرس زیر دریافت نمایید.

دریافت فرم وکالتنامه