• مدیریت فناوری اطلاعات: مهندس مهدی یادگاری
  • مدیریت پژوهش و نوآوری: مهندس مریم یحیایی
  • مدیریت توسعه محصول: مهندس محمدعلی محمودیار
  • مدیریت امنیت اطلاعات: مهندس محسن محمدقاسمی
  • مدیریت اقتصادی و تجاری: مهندس عاطفه شاهرخی
  • مدیریت آموزش و ارتباطات: مهندس محمد خواجه‌زاده
  • مدیریت استانداردهای تجارت الکترونیکی: مهندس ماریه براتی
  • مدیریت حقوقی: سیدسعید کشفی