• مدیریت استانداردهای تجارت الکترونیکی: دکتر آرش زارع‌طلب
  • مدیریت پژوهش و نوآوری: مهندس مریم یحیایی
  • مدیریت فناوری اطلاعات: مهندس محمد معمارنژاد
  • مدیریت توسعه محصول: مهندس محمدعلی محمودیار
  • مدیریت امنیت اطلاعات: مهندس محسن محمدقاسمی
  • مدیریت اقتصادی و تجاری: مهندس عاطفه شاهرخی
  • مدیریت آموزش و ارتباطات: مهندس تایماز مصطفایی
  • مدیریت حقوقی: سیدسعید کشفی