- دکتر محمدصادق مفتح

- دکتر عباس معمارنژاد

- مهندس سیدحسین پاریاب

- دکتر امین طاهرخانی

- دکتر امیرحسین مزینی

- مهندس میثم بشیری

- مهندس مهدی یادگاری

- مهندس محمد خواجه‌زاده

- مهندس محمدعلی محمودیار

 مهندس ماریه براتی

- مهندس عاطفه شاهرخی