همکاری مشترک بین دو انجمن شرکت های پرداخت و تجارت الکترونیکی

انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران با هدف ارتقای مباحث آموزشی و تولید محتوای پژوهش محور در حوزه فین‌تک و موضوعات مالی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

فصلنامه علمی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پیرو همکاری های انجمن با دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی برای انتشار فصلنامه های علمی، ششمین همکاری، فیمابین انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران با پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس برای انتشار فصلنامه علمی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) صورت پذیرفت.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | صفحه‌ی بعدی