سلسله گزارشات آمایش سرزمین (ادبیات نظری)

سلسله گزارشات آمایش سرزمین (ادبیات نظری)


بـه لحـاظ محدوده‌هـای جغرافیایـی، شـرایط اقلیمـی، مرزهـای آبـی و خاکـی و ناهمواریهـای گسـترده دارای شـرایط متنوعـی اسـت، بنابرایـن هـر منطقـه توانمندیهـای مخصـوص بـه خـود را دارد. راهبردهـای آمایش سـرزمین بر اســاس اولویت‌بندی‌هــا، نقش‌پذیــری و قابلیت‌ســنجی هــر یــک از مناطــق، محصــولات مشــخص مناســب بــرای هــر منطقــه را معیــن می کنــد. در ادبیــات جغرافیایــی ایــران، طــی پنجــاه سال گذشــته مفاهیــم، روش هــا و اصــول جغرافیــای انســانی، اغلــب بــه شــکلی بــدون انســجام مطــرح شــده و جغرافیــای اجتماعــی و فرهنگــی نیــز بســیار جسـته و گریختـه بیـان شـده و نـه تنهـا در برنامه‌ریزی‌هـای کشـور، بلکـه در فضـای آکادمیـک کشـور نیـز جـای خالـی آن بسـیار محسـوس اسـت. اکنـون بـا گذشـت شـش برنامـه توسـعه پـس از انقـلاب کـه نگاهـی بخشـی بـه توسـعه داشـته‌اند، نیـاز بـه برنامه‌ریـزی فضایـی و منطقـه‌ای ضـروری بـه نظـر میرسـد. در سـایر کشـورهای جهـان نیـز نیـاز بـه برنامه‌ریـزی فضایـی و منطقـه‌ای زمانـی احسـاس شـد کـه رشـد و توسـعه بخشـی موجـب عـدم تـوازن در مناطـق مختلــف شــده اســت؛ از ایــن روی جهــت متعــادل و متــوازن ســاختن توســعه مناطــق مختلــف، رویکــرد بــه توســعه بــر طبــق معیارهــا و قابلیت‌هــا و محدودیت‌هــای منطقــه‌ای ضــروری بــه نظــر میرسد. 

آمایــش ســرزمین بــه معنــای بهره بــرداری بهینــه از امکانــات در راســتای بهبــود وضعیــت مــادی و معنــوی و در قلمــرو جغرافیایــی خــاص اســت. در ایــن طــرح مزیت هــای فضــای طبیعــی، اجتماعــی و اقتصــادی، ســاماندهی و نظام بخشــی می شــود. ایــن کار بــا هــدف ایجــاد رابطــه منطقــی بیــن توزیــع جمعیــت و انجــام فعالیت هــا در پهنــه ســرزمین بــا توجــه بــه ویژ گی هــای فضایــی مناطــق اســت. براساس تعاریــف و مفاهیــم متفــاوت از توســعه، برداشــت های گوناگونی  نیــز از آمایــش در ابعــاد اقتصــادی، اجتماعـی و جغرافیایـی آن ارائـه شـده اسـت. در ادامـه مفاهیـم آمایـش سـرزمین، اهـداف و ضرورت آمایش سـرزمین، سـطوح آمایـش، مکاتـب آمایـش سـرزمین، نظریـات مهـم توسـعه منطقـه ای و برنامه ریـزی رشـد در پهنـه سـرزمین، تجربیـات کشـورها در حـوزه آمایـش سـرزمین، سـیر تکویـن آمایـش سـرزمین در ایـران، آمایـش صنعتـی، و موانـع و مشـکلات آمایـش سـرزمین در ایـران مـورد برسـی قـرار گرفتـه اسـت.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه شود.

http://itsr.ir/Post/80786/

اعضای محترم انجمن، به نظر شما فناوری اطلاعات و تکنولوژی های نوین مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و ... چه نقشی می توانند در آمایش سرزمین داشته باشند و چه راهکارهایی می تواند به استفاده بهینه از منابع کمک نماید. اعضای محترم انجمن می توانند نقطه نطرهای خود را به آدرس الکترونیکی انجمن ارسال دارند. به بهترین ایده ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. 

info@ieca.ir

                                                                                                  روابط عمومی انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران    

0 نظر   |    سه‌شنبه، 18 آبان 1400 16:48

نظرها

ارسال یک نظر

تذکر: تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال مجاز نیستند