داده‌کاوی و کشف دانش

انتشارات:
دانشگاه علم و صنعت

ترجمه و گردآوری:
مهدی غضنفری
سمیه علیزاده
بابک تیمورپور