امنیت در بانکداری اینترنتی

انتشارات:
دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

مؤلفان:
دکتر شهریار محمدی
زینب زارع‌حسینی