لغو حمایت انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران از کنفرانس تجلیل از یکصد کارآفرین بخش خصوصی

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران حمایت خود را از کنفرانس تجلیل از یکصد کارآفرین بخش خصوصی لغو می‌نماید. این تصمیم به سبب به فراموشی سپرده شدن اهداف کنفرانس و تفاوت آن با محتوای نامه‌های اولیه اتخاذ شده است که مستندات آن در ادامه قابل رؤیت می‌باشد.

 

 

1- نامه‌ی لغو حمایت انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران از برگزاری کنفرانس تجلیل از یکصد کارآفرین برتر بخش خصوصی

2- نامه‌ی درخواست از انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران برای حمایت از برگزاری کنفرانس تحلیل از یکصد کارآفرین برتر بخش خصوصی

3- متن نامه‌ی دبیرخانه‌ی کنفرانس تجلیل از یکصد کارآفرین برتر بخش خصوصی به شرکت‌ها

 

مطلب مرتبط:
درج بدون مجوز لوگوی انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران برای کنگره تجلیل از یکصد مدیر شایسته ملی