ماهنامه دولت الکترونیکی - شماره پنجم

با عنايت به پيشرفت‏هاي چشمگير در دنياي امروز در عرصه فناوري‏هاي جديد از جمله فناوري‏ اطلاعات، ‌عصر حاضر عصر اطلاعات نام گرفته است، به طوري كه گفته مي‏شود در سال‏هاي اخير ارتباطات رايانه‏اي، بنيادي‏ترين تغيير در عصر اطلاعات بوده و پيش‏نياز اصلي ورود به دنياي الكترونيكي و تحقق دولت الكترونيكي است. در راستاي معرفي زيرساخت‏هاي اصلي و بنيادين تحقق دولت الكترونيكي و از آنجايي كه يكي از ابتدايي‏ترين زيرساخت‏هاي اساسي به كارگيري موثر فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه دولت الكترونيكي فراهم‏سازي امنيت شبكه‏هاي اطلاعاتي است، در شماره‏های پیشین ماهنامه دولت الکترونیکی به معرفی و بررسی مفاهیم اصلی امینت اطلاعات پرداخته شد. در ادامه مباحث امنيت و پس از معرفي و آشنايي با مباحث امنيتي در حوزه تحقق دولت الكترونيكي، در فصل اول اين شماره از ماهنامه نیز سياست‏نامه مركز صدور گواهي الكترونيكي و آيين‏نامه اجرايي آن به منظور آگاهي بيشتر مخاطبين مورد بررسي قرار گرفته است. 

همچنين با توجه به اين كه به‏اشتراك‏گذاری اطلاعات یکی از مهمترین مباحث در عصر دیجیتال بوده و از زیرساخت‏های اصلی توسعه دولت الکترونیکی نیز به شمار می‏رود، دومین فصل از ماهنامه به معرفی و شناخت مباحث اولیه به اشتراک‏گذاری اطلاعات اختصاص یافته و براي فهم بهتر مطالب در ادامه آن به معرفي پروژه موفق به اشتراك‏گذاري اطلاعات در كشور كره جنوبي پرداخته شده است. 

یکی از عوامل مؤثر برای پيشرفت در نظام آموزشي، کمک گرفتن از فناوري‏های جدید و شیوه‏های الكترونيكی نمودن آموزش است. در عین حال توسعه دولت الکترونیکی نیز نیازمند آموزش افراد برای بکارگیری سازوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در این زمینه آموزش الکترونیکی بیش از سایر شیوه‏های آموزش راهگشا خواهد بود. از آنجایی که شیوه‏های آموزش الکترونیکی به تازگي وارد عرصه آموزش شده و چندان شناخته‏شده نیست، در فصل سوم ماهنامه به معرفي مفهوم آموزش الکترونیکی پرداخته شده است. 

نهايتاً به طوری که در شماره پیشین ماهنامه اشاره شد معرفی خدمات مجموعه وزارت بازرگانی طی این شماره و شماره‏های آتی ماهنامه در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین فصل چهارم این شماره نیز به معرفي و شرح خدمات ارایه شده از سوي سازمان توسعه تجارت ايران و سازمان بازرگاني فارس اختصاص یافته است.