فصلنامه علمی-آموزشی تجارت الکترونیکی - شماره‌ی نهم

موضوع این شماره:

سرمایه‌گذاری جمعی مبتنی بر سهام