فصلنامه علمی-آموزشی تجارت الکترونیکی - شماره‌ی یازدهم

شماره‌ی یازدهم، پاییز 1396

موضوع این شماره: فین‌تِک چیست؟