فصلنامه علمی-آموزشی تجارت الکترونیکی - شماره‌ی دهم

شماره‌ی دهم، تابستان 1396

موضوع این شماره: بلاک‌چین و کاربردهای آن