فصلنامه علمی-آموزشی تجارت الکترونیکی - شماره‌ی دوازدهم

شماره‌ی دوازدهم، زمستان 1396

موضوع این شماره: کاربرد اینترنت اشیاء در پزشکی و سلامت