فصل‌نامه علمی آموزشی تجارت الکترونیکی - شماره هفتم

سرفصل مطالب این شماره:

گراف‌کاوی و کاربرد آن در شبکه‌های اجتماعی

 

 

ا