فصل‌نامه علمی آموزشی تجارت الکترونیکی - شماره سوم

سرفصل مطالب این شماره:
کاربرد اینترنت اشیاء در لجستیک