فصل‌نامه علمی آموزشی تجارت الکترونیکی - شماره دوم

سرفصل مطالب این شماره:
کاربرد اینترنت اشیا در شهر هوشمند