فصل‌نامه علمی آموزشی تجارت الکترونیکی - شماره اول

سرفصل مطالب این شماره:

  •  مفهوم و کاربردهای اینترنت اشیا
  •  بازارهای اصلی اینترنت اشیا
  •  معرفی شرکتهای پیشرو بینالمللی حوزه اینترنت اشیا
  •  ساختار و معماری اینترنت اشیا