انتشار کتاب آنالیز و شمارش توسط انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

کتاب آنالیز و شمارش: شمارش و تحلیل داده‌ساختارهای گرافی و شبکه‌ای در پاییز 1396 توسط انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران به شماره کتابخانه ملی ۴۷۹۹۴۷۴ منتشر شد.