مدیر حقوقی انجمن - سرکار خانم نیلوفرسادات پاریاب
سرپرست واحد علم داده انجمن - سرکار خانم فاطمه شعبان نژاد
رییس مرکز آموزش انجمن - جناب آقای محمدمسعود سینکی فرد
حکم مدیر حقوقی انجمن
حکم رییس مرکز آموزش انجمن