به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، فعالیت مرکز تشخیص کرونا در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و  زیست فناوری آغاز  شد.

مرکز تشخیص کرونا آماده بهره برداری شده و در حال انجام تشخیص است.

آزمایشگاهها و بخش های مختلف این مرکز تشخیصی در بالاترین سطح استاندارد ایمنی طراحی شده است و از ظرفیت تشخیص بیش از هزار نمونه در روز بر خوردار است.

مراحل انجام کار و اصول ایمنی و دستورالعمل ها تماما بر طبق دستور العمل های WHO است و با مجوز رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.


برگرفته از: ictpress.ir