معرفی کتب ارزیابی طرح های اقتصادی (منبع دانشگاهی) توسط عضو هیئت مدیره انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

ارزیابی اجتماعی ـ فرهنگی طرح های اقتصادی :

نويسنده كتاب دانش آموخته دكتري اقتصاد بين الملل و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس مي باشند. كتاب حاضر حاصل تجربيات ايشان از محل تدريس در دانشگاههاي مختلف كشور، اجراي طرحهاي متعدد تحقيقاتي، همكاري علمي با مراكز  سياستگذاري و اجرايي و نيز در امتداد تاليف دو كتاب ديگر در اين راستا تحت عناوين "ارزيابي اقتصادي طرحها (اقتصاد مهندسي)" و " ارزيابي اقتصادي طرحها (موضوعات پيشرفته)" از مجموعه انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها مي باشد. از ايشان تا كنون بيش از يكصد و ده مقاله در نشريات و كنفرانسهاي علمي داخل و خارج از كشور، بيش از سي طرح پژوهشي و نگارش چهار كتاب به ثبت رسيده است.

در اين كتاب به يكي موضوعات چالش برانگيز در فرايند توسعه جوامع يعني "ارزيابي تبعات اجتماعي و فرهنگي فعاليتهاي اقتصادي" پرداخته شده است. از نیمه دوم قرن بیستم و در اولويت قرار گرفتن مقوله رشد اقتصادی دركشورها، تبعات نامطلوب این رشد در حوزه های اجتماعی، زیست محیطی و ... رفته رفته نمايان گرديد. بگونه اي كه در برخي موارد تبعات و آثار نامطلوب فعاليتهاي اقتصادي بسياري از منافع و عوايد حاصل از آنها را تحت تاثير قرار داده و زندگي بشر را با چالشهاي جديدي مواجه مي ساختند. لذا پايش اين تبعات و مديريت آنها بعنوان يك الزام در جوامع در كانون توجهات قرار گرفت. در اين راستا در ميان اقدامات مختلفي كه در سطوح ملی و بین المللی در دستور كار قرار گرفت، ارزیابی تبعات فعالیتهای اقتصادی بعنوان یک جنبش فکری، علمی و اجرایی نيز به رسميت شناخته شد. بديهي است كه اين موضوع با مطرح شدن مقوله توسعه پایدار هرچه بیشتر توسط جامعه جهانی پذيرفته گرديد و به عنوان یک الزام در مسير توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... شناخته شد.

در ارزيابي تبعات اجتماعي و فرهنگي طرحهاي اقتصادي تلاش می شود در قالب روش شناسی مشخص تبعات مترتب بر فعالیتهای اقتصادی شناسایی، پایش، ارزیابی و اندازه گیری شوند. با این هدف که بتوان قضاوت و تصمیم گیری بهتری نسبت به طرحهاي در دستور كار داشت. در اين راستا در کتاب حاضر تلاش شده است همگام با اقدامات انجام شده درعرصه بین المللی و با نيم نگاهي به شرايط حاكم بر كشور، مستندی تولید گردد تا در چارچوب ادبيات موضوع بتواند نیاز خوانندگان محترم را در پروژه های کاربردی اقتصادی در زمینه ارزیابی تبعات اجتماعی و فرهنگی مرتفع نماید. بدين منظور كتاب در هفت فصل به شرح زير تدوين شده است.

در فصل اول به کلیات بحث و موضوعاتي چون هدف و مفهوم ارزیابی تبعات اجتماعی پرداخته شده است. فصل دوم به  تاریخچه ارزیابی تبعات اجتماعی در جهان و ایران اختصاص يافته است. فصل سوم به اقدامات و ابعاد بین­المللی ارزیابی تبعات اجتماعی پرداخته است و در فصل چهارم به محدوده و حوزه­های مورد بررسی در ارزیابی تبعات اجتماعی و فرهنگي پرداخته شده است. در فصل پنجم تلاش گرديده روش شناسی مطالعات ارزیابی تبعات اجتماعی به تفصيل مورد اشاره قرار گيرد. در ادامه اين فصل و در فصل ششم به  برخی ملاحظات و نكاتي كه مي بايست در مطالعات ارزیابی تبعات اجتماعی و فرهنگي طرحها و فعاليتهاي اقتصادي پيوسته مد نظر باشد، پرداخته شده است. فصل هفتم با هدف آشنايي خوانندگان با روشهاي ارزشگذاری اقتصادی تبعات اجتماعی و فرهنگي طرحها و فعاليتهاي اقتصادي تدوين شده است. انتظار مي رود محتواي مطرح شده در اين فصل تصوير كاملي از روشهاي موجود در ادبيات موضوع، جهت كمّي سازي تبعات و برآورد ارزش ريالي خسارات ناشي از تبعات، را در اختيار خوانندگان قرار دهد. در اين رابطه بصورت خاص به رويكردها و روشهايي چون "روش اندازه گیری تغییرات تولید"، " رويكرد ارزشگذاری آسیب های حوزه سلامت"، "روش اندازه گیری اقدامات پیشگیرانه"، "روش هزینه سفر"، "روش هدونیک"، "روش ارزش گذاری مشروط"، "روش آزمون انتخاب"، "روش هزینه جایگزین" و "روش انتقال منافع" پرداخته شده است.

انتظار مي رود كتاب حاضر ضمن آنكه تصويري از ماهيت، ابعاد و مفاهيم مورد نياز در ارزيابي تبعات اجتماعی و فرهنگي فعاليتهاي اقتصادي و روش شناسي شناسايي، پايش و نحوه ارزيابي آنها را در اختيار خوانندگان قرار دهد. ايشان را با روشهاي موجود ارزشگذاري تبعات نيز آشنا نموده و آنها را قادر سازد حسب مورد اين روشها را بكار گيرند و بدين ترتيب مقوله ارزشگذاري اقتصادي تبعات اجتماعي و فرهنگي فعاليتهاي اقتصادي بعنوان يكي از حلقه هاي مفقوده ادبيات ارزيابي تبعات در شرايط كنوني كشور پوشش داده شود.

 

ارزیابی اقتصادی طرح ها -موضوعات پیشرفته :

در درس ارزیابی اقتصادی طرحها تلاش می شود مجموعه ای از تعاریف، مفاهیم، ابزارها و روشهایی ارایه شود تا تصمیم گیران را قادر سازد به ارزیابی مالی - اقتصادی طرح پرداخته و نسبت به توجیه پذیری طرح مورد نظر و تبعات مترتب بر آن اطمینان حاصل نمایند.  کاربرد این درس را می توان در آن بخش از رشته های دانشگاهی که با تصمیمات و فعالیتهای اقتصادی روبرو هستند مشاهده نمود. از رشته های اقتصاد، مدیریت و ... گرفته تا گرایشهای مختلف رشته های مهندسی که به فضای کسب و کار ورود می نمایند.

در کتاب حاضر تلاش گردیده در کنار مباحث مطرح شده در مجلد اول کتاب، با نیم نگاهی به مبانی نظری، به موضوعات کاربردی تکمیلی و پیشرفته تری در ارزیابی اقتصادی یک طرح پرداخته شود. تا خوانندگان را قادر سازد با ملحوظ نمودن ابعاد مختلف طرح، تحلیلهای قوی تر و گسترده تری ارایه نمایند. بدین منظور در فصل اول از مجموع مباحث نظري بازار مقوله قيمتگذاري محصولات مورد بحث قرار گرفته است. در فصل دوم با توجه به اهمیت مقوله تنزیل در تحلیلهای بین دوره ای  به محاسبه نرخ تنزيل در طرح هاي بخش خصوصي و عمومي پرداخته شده است. در فصل سوم بحث ريسک و نااطميناني بعنوان یکی از موضوعات راهبردی در موفقیت طرح در دستور قرار گرفته است. در فصل چهارم در ادامه مبحث تامین مالی به الگوي عملياتي تأمين مالي یک طرح تولیدی در چارچوب مبانی اسلامي و با تاکید بر عقد استصناع پرداخته شده است. در فصل پنجم به مقوله مدیریت و کنترل یک پروزه با تاکید بر مقوله مدیریت کیفیت پرداخته شده است. این بحث از آن حیث حایز اهمیت است که نه تنها در مرحله اجرا و راه اندازی یک طرح کاربرد می یابد. بلکه در فاز مطالعات امکانسنجی یک طرح نیز قابلیت استفاده دارد. در فصل ششم از مجموعه مباحث ارزیابی تبعات یک طرح به مفاهیم، ابعاد و چارچوب عملیاتی ارزيابي تبعات اجتماعي پرداخته شده است. در فصل هفتم و پایانی جهت آشنایی و استفاده خوانندگان از نرم افزارهای محاسباتی در ارزیابی مالی و اقتصادی یک طرح به نحوه کار با نرم افزار کامفار (بعنوان نرم افزار شاخص در این حوزه) پرداخته شده است.

 

ارزیابی اقتصادی طرح ها- اقتصاد مهندسی :

درس ارزیابی اقتصادی طرحها (اقتصاد مهندسی) مجموعه ای از مفاهیم، ابزارها و روشهایی است که تصمیم گیران را در ارتباط با آگاهی از توجیه پذیری و تبعات مترتب بر پروژه ها، در شرایط مختلف، از منظر اقتصادی یاری می رساند. کاربرد این درس را می توان در آن بخش از رشته های دانشگاهی که با تصمیمات و فعالیتهای اقتصادی روبرو هستند مشاهده نمود. از رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری و ... گرفته تا گرایشهای مختلف رشته های مهندسی که به فضای کسب و کار ورود می نمایند. در کتاب حاضر تلاش گردیده با تاکید بر ابعاد اقتصادی مباحث، مطالب بگونه ای انتخاب و تدوین گردند که محتوای تهیه شده برای طیف وسیعی از رشته های دانشگاهی فوق الذکر قابل استفاده و کاربرد باشد. بدین منظور تلاش گردیده ضمن پرهیز از پرداختن به مبانی صرفا نظری، مجموعه نسبتا کاملی از مطالب مورد نیاز جهت ارزیابی اقتصادی یک طرح از جنبه کاربردی بویژه در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران ارایه گردد. در متن کتاب پس از بیان تعاريف و مفاهيم اولیه به موضوعاتی چون: مباني نظري توليد و سرمايه گذاري در بنگاه­ها، روشها و ابزارهاي تأمين مالي طرح، معيارهاي ارزيابي طرح و نیز رویکردهای ارزيابي تبعات زيست محيطي طرح (بعنوان یکی از مهمترین پیامدهای فعالیتهای اقتصادی در شرایط حاضر) پرداخته شده است.

 

0 نظر   |    چهارشنبه، 13 مرداد 1400 13:4

نظرها

ارسال یک نظر

تذکر: تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال مجاز نیستند