انتشار کتاب تحلیل و خوشه‌بندی گراف توسط انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

کتاب تحلیل و خوشه‌بندی گراف: رویکردهای ارزیابی اعتماد در شبکه‌های گرافی در پاییز 1396 توسط انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران به شماره کتابخانه ملی ۴۷۹۸۷۱۳ منتشر شد.